Integritetspolicy

Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB (org.nr. 556599-3515) och bolag inom koncerngruppen GRAM Hotels (Destination Bjäre Holding AB org.nr. 559118-3073) behandlar Personuppgifter för användare, kunder och medlemmar i GRAM Club som använder våra tjänster (nedan kallade “Tjänsterna“). Din integritet är mycket viktig för oss och vi följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Koncerngruppen GRAM Hotels består av Hotel Skansen i Båstad, Torekov Hotell, Hotel Riviera Strand samt Hamnplats 3. Dessa kallas nedan gemensamt för “GRAM Hotels”.

GRAM Hotels är personuppgiftsansvarig med hänsyn till Tjänsterna, men andra bolag inom GRAM Hotels kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvarig för vissa Personuppgifter tillsammans med GRAM Hotels t.ex. med hänsyn till bokningar.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

GRAM Hotels använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att gör kommunikationen med dig mer personlig. Vänligen läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med GRAM Hotels Medlemsvillkor, Bokningsvillkor och eventuella andra villkor som reglerar GRAM Hotels behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Ändringar i nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på GRAM Hotels eller respektive koncernbolags webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. I de fall du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att GRAM Hotels får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Behandling av personuppgifter

GRAM Hotels samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder Tjänsterna, t.ex. gör en bokning eller under och efter din vistelse. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis cookies, tags, trackingpixlar, kundundersökning och medlemsservice. Vid olika tillfällen samkör eller importerar GRAM Hotels Personuppgifter från databaser inom och utanför GRAM Hotels (t.ex. från Facebook eller Google). Vi får från tid till annan Personuppgifter om dig från bolag inom GRAM Hotels, samarbetspartners och annan information som kan komma att adderas till din profil (om en profil skapats).

Det är viktigt för GRAM Hotels att alltid hålla dina Personuppgifter uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att importera Personuppgifter från dig från externa källor såsom offentliga register.

När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje Tjänst och denna Integritetspolicy. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsterna, förvalt språk, användarhistorik, uppgifter om medlemskap, bokningspreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning och annan information du lämnar vid användning av Tjänsterna.

Så här använder vi dina personuppgifter

GRAM Hotels samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

GRAM Hotels använder Personuppgifter för att:

  1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
  2. bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
  3. kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
  4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
  5. analysera och förbättra kvaliteten på – och upplevelsen av – Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
  6. individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
  7. analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
  8. öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
  9. marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteendemarknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att GRAM Hotels inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på privacy@gramhotels.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Utskick av information

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan också skicka e-post där vi tackar för besöket.

Inför och under vistelsen kan vi, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tillgängliga SPA-tider, viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokad tid hos restaurang.

Lagring och överföring av personuppgifter

GRAM Hotels lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag inom GRAM Hotels för att behandlas för de ändamål som framgår av Integritetsvillkoren. GRAM Hotels använder underleverantörer t.ex. för datordrift och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för GRAM Hotels räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att det, enligt lag, upprättats ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och underleverantören, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

GRAM Hotels kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om GRAM Hotels annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

GRAM Hotels överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår GRAM Hotels personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Säkerhet, skyddande och gallring av personuppgifter

GRAM Hotels vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. GRAM Hotels utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – kontakta oss på privacy@gramhotels.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Externa webbsidor och applikationer

I Tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av GRAM Hotels. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsterna. GRAM Hotels ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Din rätt att  ändra, radera och granska dina personuppgifter

GRAM Hotels ser till att övriga bolag inom GRAM Hotels erhåller tydliga riktlinjer för behandling av Personuppgifter och definierar de ändamål för vilka GRAM Hotels ska använda Personuppgifter. Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera GRAM Hotels om detta genom att skicka e-post till privacy@gramhotels.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden. GRAM Hotels ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

GRAM Hotels kommer att, på din begäran eller när GRAM Hotels upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till GRAM Hotels till den adress som framgår av sist i dokumentet och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med GRAM Hotels) och eventuellt medlemsnummer i Club Bjäre. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till GRAM Hotels. Hur ofta du har rätt att få ett utdrag kan variera beroende på var du är bosatt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta GRAM Hotels på privacy@gramhotels.se, varpå GRAM Hotels kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du beställt) men kan leda till att Tjänsterna inte fungerar som avsett eller att GRAM Hotels inte längre kan tillhandahålla Tjänster.

Gällande marknadsföring via e-post kan du när som helst avregistrera dig. Genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i sidfoten av samtliga marknadsutskick tillser du att förhindra framtida utskick till den e-postadress som är mottagare.

Kakor (cookies)

Läs om hur vi använder cookies här.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande GRAM Hotels behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, kan du kontakta oss på privacy@gramhotels.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till GRAM Hotels. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges nedan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

GRAM Hotels
Att: Personuppgifter
Box 1073
269 21 Båstad

Om det behövs kommer GRAM Hotels se till att ditt brev skickas vidare till och hanteras av relevant bolag inom GRAM Hotels.

Kort version av vår personuppgiftsbehandling hitta du här
Läs mer om kakor (cookies) här

 

 

 

Här kan du boka din vistelse. Kontakta gärna oss per e-post eller telefon om någon i sällskapet behöver specialkost eller handikappanpassning, så ser vi till att ordna allt så bra som möjligt.

Vi rekommenderar alltid att boka bord i förväg, så ditt besök blir så bra som möjligt. Tala gärna om ifall någon i sällskapet har specialkost eller allergier, så vi kan förbereda något bra för er.

Vill du att ditt besök hos oss ska bli extra bra? Boka då in en härlig behandling på spa.

Här kan du boka din vistelse. Kontakta gärna oss per e-post eller telefon om någon i sällskapet har specialkost eller allergier så att era måltider också kan bli en fin upplevelse.

Inget möte är det andra likt. Kontakta oss så ser vi till att ert blir precis som ni vill.